Politike privatnosti

 PRAVILA PRIVATNOSTI

Opća pravila privatnosti (dalje: „Pravila privatnosti“) donosi AURO DOMUS ONLINE d. o. o. Opatija (u daljnjem tekstu: AURO DOMUS ONLINE), Vjekoslava Spinčića 3/2, OIB: 42452412160.

Ova Pravila privatnosti uređuju pitanje zaštite osobnih podataka kao i privatnosti fizičkih osoba – naših kupaca, korisnika naših usluga, osoba koje su se prijavile na naš newsletter kao i naših poslovnih partnera, gdje se mi nalazimo u položaju voditelja obrade (osobe koja određuje svrhu i način obrade).

Auro Domus Online obrađuje osobne podatke u skladu s najvišim standardima Europske unije i Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119 ( u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) te Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 44/18; u daljnjem tekstu: Zakon o provedbi).U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi postupanja ili zaštite Vaših osobnih podataka, obratite nam se na adresu elektroničke pošte: gdpr@aurodomus.com.

U koje svrhe obrađujemo Vaše osobne podatke i na temelju koje pravne osnove

Vaše osobne podatke navedene u ovoj točki obrađujemo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakona o provedbi u sljedeće svrhe:

  1. a) Izvršenje ugovora

Obrada Vaših osobnih podataka iz ove točke nužna je za sklapanje i izvršenje određenog ugovornog odnosa u kojemu ste stranka ili kako bi poduzeli određene radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora. Davanje osobnih podataka u navedenu svrhu obvezno je. Ako ispitanik odbije dati neki od podataka koji su nužni u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka, uključujući i osobne podatke koji se prikupljaju za potrebe propisanom mjerodavnim zakonima i podzakonskim aktima, moguće je da Auro Domus Online neće moći pružiti određene usluge te stoga može odbiti zasnovati ugovorni odnos.

  1. b) Poštivanje pravnih propisa

Za obradu osobnih podataka koja je nužna radi poštovanja raznih pravnih obveza nas kao voditelja obrade na temelju propisa Republike Hrvatske i propisa Europske unije Vaš pristanak nije potreban. Ova obrada je nužna, primjerice kada je to potrebno u svrhu provedbe propisa iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma (npr. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma Narodne novine, broj 108/17, 39/19, 151/22).

  1. c) Legitimni interes

Pod legitimnim interesom podrazumijevaju se obrade u svrhu:

-poduzimanja mjera radi upravljanja poslovanjem Auro Domus Onlinea,

-poduzimanje mjera radi osiguranja ljudi, prostora i imovine Auro Domus Onlinea,

-poduzimanje mjera kako bismo mogli odgovoriti na Vaš upit, zahtjev, prigovor, pohvale ili slično.

Kada obrađuje osobne podatke ispitanika na temelju legitimnog interesa, Auro Domus Online uvijek vodi računa o interesima i temeljnim pravima i slobodama ispitanika te osobito vodi računa o tome da njegovi interesi nisu jači od interesa Auro Domus Onlinea na kojima temelji obradu osobnih podataka.

  1. d) Obrada temeljena na privoli za obradu osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha

Auro Domus Online će zatražiti privolu u sljedeće svrhe:

-obrada podataka u marketinške svrhe

-dostava newslettera

-obrada podataka u svrhu dostave ponuda i usluga.

Kategorije osobnih podataka

Obvezni podaci određeni su propisima te su oni bez kojih Auro Domus Online nije u mogućnosti uspostaviti i/ili održavati poslovni odnos. To su identifikacijski podaci s važeće identifikacijske isprave i podaci koje je Auro Domus Online obvezan prikupiti u skladu s propisima (Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma) i to: ime i prezime, adresa prebivališta i/ili boravišta, osobni identifikacijski broj (OIB), spol, datum, mjesto i država rođenja, državljanstvo/državljanstva, naziv i broj identifikacijske isprave uz naziv i državu izdavatelja te važenje, kao i važenje dozvole boravka). Ako se radi o subjektu koji obavlja poslovnu djelatnost (obrt ili slobodno zanimanje), to su i podaci iz nadležnog registra i to: naziv, adresa sjedišta i matični broj.

Poslovno uvjetovani podaci su oni koji su potrebni za sklapanje i/ili izvršavanje poslovnog odnosa te ovise o usluzi/proizvodu koji se ugovara odnosno koristi kao i oni koji su potrebni za upravljanje rizicima koji proizlaze iz navedenih poslovnih odnosa, a kojima Auro Domus Online mora upravljati sukladno svojim regulatornim obvezama (primjerice rizik pranja novca i financiranja terorizma).

Kontakt podaci su dobrovoljno dani podaci te služe kako bi vas Auro Domus Online na najbrži i najjednostavniji način obavijestio o činjenicama i događajima značajnim za proizvod i uslugu za koju ste iskazali interes ili koju koristite te dostavio informacije/dokumentaciju na vaš zahtjev ili upit, osim ako izrijekom niste ugovorili drukčije.

Obrada osobnih podataka putem videonadzora

Obrada osobnih podataka putem videonadzora temelji se na važećim propisima koji reguliraju financijsko poslovanje (Zakon o zaštiti novčarskih institucija) te legitimnom interesu radi zaštite osoba i imovine čija se svrha ostvaruje kontrolom ulaska i izlaska s lokacije i smanjenjem izloženosti osoba riziku od razbojstva, provala, nasilja, krađa, nepravilnosti u radu i sličnih događaja.

Snimke dobivene putem video nadzornog sustava čuvamo najviše šest mjeseci ili duže ako su one izuzete kao dokaz u sudskom, upravnom ili drugom postupku.

Na svim objektima, odnosno prostorijama na kojima je uspostavljen videonadzor mora postojati posebna obavijest. Obavijest o videonadzoru izrađuje se u skladu s trenutačno važećim najboljim poslovnim praksama, u formatu koji ispitanicima omogućuje vidljivost i transparentnost te mora, uz simbol ili sliku videonadzorne kamere, sadržavati najmanje sljedeće kratke informacije na hrvatskom jeziku:

-kontakt voditelja obrade podataka (jednog ili više njih)

-kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka kojemu se ispitanici mogu obratiti

-opće informacije o videonadzoru (provodi li se videonadzor neprekidno, razdoblje čuvanja snimki i ostale relevantne informacije)

-sažete informacije o svrsi i pravnom temelju obrade podataka

-kratku informaciju o pravima ispitanika

-podatak o tome gdje se mogu pronaći detaljnije informacije o obradi podataka posredstvom videonadzora te o ostvarivanju prava ispitanika

Oznaka da je prostor pod videonadzorom mora biti postavljena tako da je ispitaniku vidljiva najkasnije pri ulasku u perimetar snimanja.

Pristup Vašim osobnim podatcima

Vaše osobne podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo sukladno važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.

Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka u niže opisanim situacijama:

Treći pružatelji usluga koji nam pružaju određene usluge i proizvode (primjerice ispunjavanje narudžbi, isporuka, oglašavanje i savjetovanje). U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju isključivo sukladno našim uputama;

Nadležna tijela kod provedbe nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju sukladno njihovim zakonskim ovlastima;

Nadležna tijela (policija, državno odvjetništvo, sud itd.) u slučaju provođenja sudskih i drugih istovrijednih postupaka. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju isključivo sukladno našim uputama.

 

Zaštita Vaših osobnih podataka

Zaštita Vaših osobnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mjera zaštite koje provodimo su sljedeće:

Korištenje sigurnih metoda prilikom razmjerne Vaših osobnih podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa;

Primjena suvremenih metoda zaštite i kontrole pristupa podatkovnim resursima koji sadrže osobne podatke;

Kontinuirani nadzor nad svim resursima (fizičkim prostorima gdje su Vaši podaci pohranjeni) koji se koriste za obradu osobnih podataka.

Vaša prava i kako ih ostvariti

U slučaju da se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, imamo pravo provjeriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka.

Vaša prava možete ostvariti na način da svoj zahtjev pošaljete na adresu elektroničke pošte gdpr@aurodomus.com te kao Naslov poruke navedete „Zahtjev ispitanika“ ili na adresu Vjekoslava Spinčića 3/2 Opatija. Po primitku poruke, poslat ćemo Vam potvrdu urednog primitka Vašeg zahtjeva.

Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (primjerice, ako je od prošlog Vašeg zahtjeva prošlo manje od 6 mjeseci) ili prekomjerno (primjerice, tražite sve Vaše osobne podatke u pisanom obliku) tražite pristup ili prenošenje Vaših osobnih podataka, imamo Vas pravo tražiti da podmirite naše troškove prije provođenja takve radnje.

Možete nam se obratiti radi ostvarivanja sljedećih prava:

Pravo na pristup Vašim osobnim podatcima

Imate nas pravo tražiti potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke, kao i pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo.

Pravo na ispravak netočnih osobnih podataka:

Imate pravo zatražiti ispravak Vaših netočnih osobnih podataka, kao i pravo nadopuniti Vaše osobne podatke.

Prenosivost osobnih podataka 

Imate pravo preuzeti i tražiti prijenos Vaših osobnih podataka.

Pravo na brisanje (pravo na zaborav)   

Možete zatražiti od voditelja obrade brisanje svojih osobnih podataka ako je ispunjen jedan od razloga navedenih u članku 17. Opće uredbe o zaštiti podataka. Ovime Vas obavještavamo da  ne smijemo izbrisati Vaše osobne podatke ako je njihova obrada neophodna, primjerice radi udovoljenja zakonskoj obvezi čuvanja ili iz razloga od javnog interesa za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.

Pravo na prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim osobnim podacima:    

Imate pravo prigovoriti na obradu Vaših osobnih podataka kao i općenito na naš način postupanja s Vašim osobnim podacima.

Pravo povlačenja privole

Imate pravo u svakom trenutku povući privolu za daljnju obradu osobnih podataka. Povlačenje privole ne utječe na obrade izvršene na temelju privole prije njezina povlačenja.

Pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka

U svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim tijelom za zaštitu osobnih podataka – Agencijom za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr), vezano uz obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka.

 

Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Za podatke gdje postoji zakonom definirani rok čuvanja, Vaše podatke čuvamo kroz taj period te ih brišemo u dodatnom periodu od godine dana.

Vaši osobni podaci se neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što Auro Domus Online razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Auro Domus Online će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje Auro Domus Online na čuvanje podataka.

Osobne podatke koje obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji naš legitimni interes, te ih brišemo u periodu od 1 godine od prestanka našeg legitimnog interesa.

Osobne podatke koje obrađujemo na temelju Vaše privole, čuvamo sve dok imamo Vašu privolu. U slučaju povlačenja privole, iste brišemo u najkraćem, nama mogućem roku.

U slučaju da izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti i bit će uništeni, osim kada je daljnje čuvanje propisano zakonom.

U slučaju snimki prikupljenih videonadzorom, njih čuvamo 6 mjeseci, osim kada se u pojedinom slučaju pojavi potreba za korištenje pojedine snimke kao dokaznog materijala.

Nadalje, ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni podaci se mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova.  Auro Domus Online će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Primatelji osobnih podataka

Auro Domus Online dostavlja podatke trećim osobama na temelju:

  1. a) privole ispitanika ili
  2. b) izvršenja ugovora u kojem je ispitanik stranka ili
  3. c) odredbi zakona i podzakonskih akata.

Važno je napomenuti kako vaše osobne podatke možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime i za račun Auro Domus Onlinea. Na primjer, za potrebe marketinga, oglašavanje, obrade plaćanja, isporuke i druge usluge u i izvan poslovnica. Spomenuti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke te da ih smatraju poslovnom tajnom.

Prijenos osobnih podataka u treće zemlje

Ako vaše osobne podatke šaljemo u zemlje izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP) ili zadužimo izvršitelja obrade u takvim zemljama, primjenjujemo zakonski propisane standarde i sigurnosne mjere.

 

Završne odredbe

Auro Domus Online zadržava pravo izmjene ove Politike u bilo kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga. Auro Domus Online također može na Politiku podsjetiti i putem adrese elektroničke pošte i/ili putem pošte na adresu Kupca.

 

Feedback