Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 OPĆE ODREDBE

 

Primjena

Članak 1.

 

1.1.           Općim uvjetima poslovanja trgovačkog društva AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o. (dalje u tekstu: Opći uvjeti) reguliraju se uvjeti i odredbe kupovine i prodaje investicijskog zlata, srebrnih poluga i kovanica, reguliraju se odnosi između Prodavatelja i Kupca, prava i obveze Prodavatelja, te prava i obveze Kupca, uz primjenu načela povjerenja, poštivanje važećih propisa i načela obrade osobnih podataka.

 

1.2.           Prodavatelj Predmeta je trgovačko društvo AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o., OIB: 629525537808 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 040314829, (dalje: Prodavatelj).

Zemljopisna adresa i kontakt AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija, telefon 0800 7372, e-mail  info@aurodomus.com.

Kupac predmeta investicijskog zlata (dalje: Kupac) je svaka fizička ili pravna osoba koja u namjeri da kupi i postane vlasnik predmeta investicijskog zlata (dalje: Predmet) pristane isplatiti određenu ili odredivu cijenu za isti predmet.

 

1.3.           Ovi Opći uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest, te se odnose na sklapanje ugovora o kupoprodaji ukoliko je kupac potrošač odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije.  Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je internet i elektronička pošta

 

1.4.           Predmetom se u smislu ovih Općih uvjeta smatra:

  1. Zlato u obliku poluga ili pločica, težine koje su prihvaćene na tržištu plemenitih metala, čistoće jednake ili veće od 995 tisućinki, bez obzira je li predstavljeno vrijednosnim papirima ili nije

 

  1. Zlatne kovanice:
  2. a) čistoće jednake ili veće od 900 tisućinki
  3. b) iskovane poslije 1800. godine
  4. c) koje trenutačno jesu ili su bile zakonsko sredstvo plaćanja u državi podrijetla
  5. d) koje se uobičajeno prodaju po cijeni koja ne prelazi više od 80 % vrijednosti zlata na otvorenom tržištu, sadržanog u kovanicama

 

  1. Srebro
  2. a) srebro u obliku poluga ili pločica, težine koje su prihvaćene na tržištu plemenitih metala, čistoće jednake ili veće od 995 tisućinki
  3. b) srebrne kovanice čistoće jednake ili veće od 833 tisućinki
  4. Proizvodi Hrvatskog novčarskog zavoda

 

Članak 2.

 

2.1.           Ovim Općim uvjetima poslovanja prodaje investicijskog zlata, srebrnih poluga i kovanica (dalje: OUP) reguliraju se odnosi između Prodavatelja i Kupca, prava i obveze Prodavatelja, te prava i obveze Kupca, a u odnosu na uvjete i način prodaje Predmeta, cijene Predmeta, isporuke i predaje Predmeta, primitka Predmeta, povrata, dostave, način plaćanja i ostala pitanja vezana uz prodaju Predmeta.

2.2.           Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio svakog pojedinačnog ugovora i vrijede za sve pojedinačne prodaje Predmeta iz članka 1. ovih OUP-a dogovorene između Prodavatelja i Kupca, osim ako su izričito isključili njihovu primjenu.

 

2.3.           Kupac sklapa kupoprodaju i pristaje na ove OUP-e prihvatom ponude elektroničkim putem, putem telefaksa ili telefona koji se snima te predstavlja valjan dokaz o prihvatu ponude, ili usmeno na prodajnom mjestu Prodavatelja, a pri kupnji putem internetske trgovine klikom kojim se potvrđuje narudžba.

 

2.4.           Prihvatom ponude Kupac izjavljuje da je pročitao ove Opće uvjete poslovanja, da pristaje na njihovu primjenu i da prihvaća sva prava i obveze koje iz istih proizlaze.

 

2.5.           Prihvatom ponude Kupac izjavljuje da su podaci upisani u ponudu istiniti i istovjetni usmenom dogovoru.

 

2.6.           Prodavatelj je obvezan svakog Kupca upoznati sa sadržajem ovih OUP-a.

 

Cijena

Članak 3.

 

3.1.           Prodavatelj određuje cijenu Predmeta na temelju uvjeta na tržištu te na temelju cijene zlata i srebra na Londonskoj burzi plemenitih metala (dalje: Burza).

 

3.2.           Sve cijene izražene su i važeće u hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn).

Pored cijene izražene u valuti hrvatska kuna, može informativno biti istaknuta i kunska protuvrijednost u eurima, prema srednjem tečaju HNB.

 

3.3.           Sukladno promjenama cijene zlata i srebra na Burzi cijena predmeta i cjelokupni cjenik ponude Prodavatelja mijenja se svakih pet minuta počevši s punim satom, a dostupan je na internetskim stranicama Prodavatelja, www.aurodomus.hr.

 

3.4.           Svaki Kupac ima pravo uvida u cjenik iz prethodnog stavka ovog članka te u svakom trenutku ima pravo zatražiti ispis istoga.

 

3.5.           Kupac nema dodatnih troškova u slučaju sklapanja ugovora na daljinu odnosno nema troškova daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora.

 

Ponuda

Članak 4.

 

4.1.           Prodavatelj je dužan izdati ponudu na temelju narudžbe Kupca, a koja se narudžba može dati u usmenom ili pisanom obliku u odnosu na bilo koji Predmet iz ponude Prodavatelja, s time da se kod internetske trgovine ponudom smatra prikazani proizvod s istaknutom cijenom.

 

4.2.           Kupac prihvatom Prodavateljeve ponude potvrđuje narudžbu.

 

4.3.           Smatra se da je ponuda prihvaćena ukoliko je na temelju izdavanja iste u roku od 72 h od izdavanja, Kupac uplatio cjelokupan iznos cijene ili predujma iz iste (dalje: predujam), odnosno pri kupnji putem internetske trgovine potvrdio narudžbu i izvršio uplatu cijene Predmeta u cijelosti. Nakon isteka roka od 72h ponuda više nije važeća niti obvezujuća za Prodavatelja.

 

4.4.           Prodavatelj može po proteku roka od 72h kupcu poslati poziv na izvršenje uplate.

 

4.5.           Uplata predujma iz prethodnog stavka ovog članka vrši se ili gotovinskom uplatom na prodajnom mjestu Prodavatelja na kojem je izdana ponuda ili putem uplate na transakcijski račun Prodavatelja, a sve u roku navedenom u prethodnom stavku ovog članka.

 

Način plaćanja

Članak 5.

 

5.1.           Kupac može plaćanje Predmeta izvršiti gotovinskom uplatom na prodajnom mjestu Prodavatelja, te uplatom na transakcijski račun Prodavatelja, s tim da je kupnja putem internetske trgovine moguća uplatom putem transakcijskog računa, jednokratno plaćanje putem kartica (Visa, Visa Electron, Maestro i MasterCard), te plaćanje gotovinom pri preuzimanju proizvoda (plaćanje Pouzećem) za pošiljke vrijednosti do 25.000,00 kuna.

Plaćanje pouzećem vrši se isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke te u roku od 5 radnih dana istu može preuzeti u uredu dostavljača.

 

5.2.           Kod plaćanja uplatom na transakcijski račun, na adresu e-pošte navedenu kod narudžbe šalju se podaci potrebni za uplatu, uključujući broj računa na koji kupac treba uplatiti iznos narudžbe. Kupac može izvršiti plaćanje korištenjem Internet bankarstva ili uplatom u poslovnici banke, poštanskom uredu ili sl.

 

Izdavanje računa

Članak 6.

 

6.1.           Račun će u papirnatom obliku biti dostavljen zajedno sa narudžbom na lokaciji dostave koju je izabrao Kupac. Po primitku kupoprodajne cijene, Prodavatelj će Kupcu elektronskom obliku na e-mail Kupca, poslati potvrdu o uplati.

 

Isporuka (predaja)

Članak 7.

 

7.1.           Prodavatelj je dužan predati Predmet Kupcu u najkraćem mogućem roku ovisno o raspoloživosti Predmeta, a najdulje u zakonskom roku od 30 dana od kada je Kupac prihvatio ponudu, a koji se prihvat potvrđuje kako je navedeno u članku 4. ovih OUP-a.

 

7.2.           Za slučaj nastupa izvanrednih okolnosti, više sile i događaja koji su izvan utjecaja Prodavatelja, zbog kojih nije moguće izvršiti dostavu u roku iz prethodnog stavka ovog članka Prodavatelj će o tome izvijestiti Kupca, te će se rok dostave produljiti za vrijeme koliko su trajale izvanredne okolnosti zbog kojih nije bilo moguće izvršiti dostavu u roku.

 

7.3.           Prodavatelj je ispunio obvezu predaje Predmeta Kupcu kad mu Predmet uruči, osobno ili putem posrednika, ili preda ispravu kojom se Predmet može preuzeti, a koja isprava sadrži naznaku lokacije preuzimanja.

 

7.4.           Umjesto Kupca, Predmet može preuzeti punoljetna osoba koju je Kupac za to ovlastio temeljem specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika, te se time dostava kupcu smatra uredno izvršena.

 

7.5.           Prodavatelj se obvezuje predati Predmet Kupcu u ispravnom stanju te odgovara za vidljive materijalne nedostatke.

 

7.6.           Kupac je pri predaji Predmeta u poslovnici Prodavatelja obvezan Predmet pregledati te odmah obavijestiti Prodavatelja o eventualnim materijalnim nedostacima. U slučaju predaje Predmeta na adresi po izboru Kupca, Kupac je dužan o eventualnom materijalnom nedostatku Predmeta obavijestiti Prodavatelja u roku od 24 h od preuzimanja Predmeta, te isti Predmet u roku od 48h dostaviti Prodavatelju u adresu sjedišta kako bi Prodavatelj provjerio Predmet. Za poštivanje roka od 48 h kod dostave Predmeta Prodavatelju mjerodavan je trenutak predaje Predmeta dostavljaču.  Za Predmete koji su odstranjeni iz originalnog pakiranja i za koje Kupac ne posjeduje račun reklamacije se neće uvažavati.

 

7.7.           Prodavatelj nije dužan predati Predmet ako mu Kupac nije već isplatio cijenu Predmeta u cijelosti.

 

7.8.           Ukoliko Kupac, bez opravdanog razloga, odbije preuzeti Predmet čija mu je predaja omogućena na ugovoren način i pravodobno, Prodavatelj može, ukoliko mu je cijena u potpunosti plaćena predujmom, Predmet poslati na adresu Kupca, navedenu u ponudi iz članka 4. ovih OUP-a, te ukoliko Kupac predmetnu pošiljku zaprimi, smatra se da mu je Predmet uredno predan, te je u tom slučaju Kupac dužan platiti izvanredne troškove dostave na njegovu adresu, pod uvjetom da je preuzimanje bilo ugovoreno u poslovnici Prodavatelja.

Ukoliko je Kupac platio 100 % predujma, a Prodavatelju se Predmet vrati jer nije dostavljen Kupcu, Prodavatelj će zadržati 10 % cijene Predmeta iz prihvaćene ponude u svrhu naknade štete, te će pozvati Kupca da se izjasni o lokaciji ili broju računa te banci kod koje se isti vodi, odnosno o načinu na koji će mu se uplatiti povrat u visini 90 % cijene navedene u ponudi opisanoj u članku 4. ovih OUP-a (dalje: Poziv). Ukoliko se Kupac u roku od 30 dana od primitka Poziva ne oglasi o vremenu i načinu povrata novca smatrat će se da je odustao od povrata istog.

 

7.9.           Ukoliko je Kupac platio predujam za Predmet u visini većoj od 10 % cijene Predmeta i ne odaziva se na Poziv da dođe preuzeti Predmet i platiti ostatak cijene Predmeta, Prodavatelj će zadržati 10 % cijene Predmeta a preostali iznos iznad 10 % uplaćenog predujma vratiti Kupcu na njegov račun koji će po Pozivu dostaviti Prodavatelju. Ukoliko se Kupac u roku od 30 dana od primitka Poziva ne oglasi o vremenu i načinu povrata novca smatrat će se da je odustao od povrata istog.

 

7.10.         Ukoliko je Kupac platio predujam za Predmet u visini do 10 % cijene Predmeta i ne odaziva se na Poziv da dođe preuzeti Predmet i platiti ostatak cijene Predmeta, Prodavatelj će zadržati cijeli iznos uplaćenog predujma Kupca. Kupac ima rok od 30 dana od primitka Poziva da se oglasiti na isti i Prodavatelja izvijesti o odluci u protivnom će se smatrati da je odustao od kupnje Predmeta.

 

Dostava

Članak 8.

 

8.1.           Dostava se vrši na području Republike Hrvatske. Cijena dostave jednaka je za cijelo područje Republike Hrvatske.

 

8.2.           Troškove dostave u cijelosti plaća Kupac. Trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda te elektronički sustav Web Shopa potom izdaje Ponudu na kojoj se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave. Trošak dostave je iznos zasebno iskazan u košarici ispod cijene jednog ili više naručenih proizvoda i obračunava se sukladno vrijednosti narudžbe.

 

8.3.           Naručene proizvode Kupac može i osobno preuzeti u Poslovnicama. Osobno preuzimanje naplaćuje se sukladno stavku 2. ovog članka.

 

8.4.           Dostava se vrši putem dostavne službe. Dostava se vrši na adresu navedenu u narudžbi. Kupac prihvaća odgovornost za točnost kontaktnih podataka i dostavne adrese.

 

8.5.           Dostava se može obustaviti zbog više sile. U tom slučaju će Prodavatelj uložiti razumne napore i dogovoriti alternativni termin dostave.

 

Postupak naručivanja putem internetske trgovine

Članak 9.

 

9.1.           Za kupnju plemenitih kovina putem internetske trgovine na internetskoj stranici Prodavatelja www.aurodomus.hr vrijede sve odredbe ovih Općih uvjeta.

9.2.           Kupac u internetskoj trgovini odabire proizvode u košaricu pri čemu prijava/registracija nije neophodna. Prije naplate Kupac se mora prijaviti (ako to nije učinio prije), potvrditi da se slaže s Općim uvjetima poslovanja, te ispunjava i potvrđuje podatke u obrascu. Tek po obavljenim prethodnim radnjama može se izvršiti naplata, te samim time i kupnja odabranih proizvoda. Prije potvrđivanja kupnje, Kupac mora pročitati Opće uvjete poslovanja te označiti određeno polje kao potvrdu da se slaže s njima i iste prihvaća (potvrđivanje kupnje bez označavanja navedenoga polja nije moguće). Cijene se usklađuju s burzovnom cijenom. Stoga se cijena u trenutku odlaganja proizvoda u košaricu za kupnju može razlikovati od cijene koja vrijedi u trenutku potvrđivanja kupnje. Važeća je ona cijena koja je vrijedila pri potvrđivanju kupnje.

9.3.           Kupac do potvrđivanja kupnje može slobodno dodavati ili povlačiti proizvode iz košarice.

Potvrđivanjem kupnje (klikom na polje „potvrdi kupnju“, i sl.) sklapa se ugovor između Kupca i Prodavatelja. Kupac potvrđivanjem kupnje potvrđuje da je suglasan s cijenom (cijenama) koja je u tom trenutku bila objavljena u cjeniku internetske trgovine i da je suglasan sa Općim uvjetima poslovanja te da je prije sklapanja ugovora bio upoznat s njihovim cjelovitim tekstom.

 

Odgovornost za materijalne nedostatke

Članak 10.

 

10.1.         U slučaju nedostatka bilo koje vrste proizvoda Prodavatelj snosi odgovornost za te nedostatke u zakonski predviđenim rokovima. Odgovornost za materijalne nedostatke će se rješavati sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

 

Isključenje prava na jednostrani raskid

Članak 11.

 

11.1.         Temeljem odredbi članka 79. točka 2. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15,14/19) Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji Predmeta budući da je predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora .

 

Poštivanje propisa sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma

Članak 12.

 

12.1.         Prodavatelj je dužan prikupljati i obrađivati identifikacijske podatke s važeće identifikacijske isprave u skladu s odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (NN 108/17, 39/19).

 

12.2. Sukladno zakonskim odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, kao i drugih zakonskih odredbi, Prodavatelj može od Kupca zahtijevati identifikaciju. Ako je takva identifikacija potrebna, Prodavatelj će o tome obavijestiti Kupca. Identifikacija se može izvršiti na licu mjesta u Poslovnicama predočenjem službenog osobnog dokumenta s fotografijom ili postupkom putem interneta.  Prodavatelj je ovlašten je u bilo kojem trenutku ograničiti ili proširiti mogućnosti, a posebno zahtjeve za identifikacijom u skladu sa zakonskim promjenama.

 

12.3. Ukoliko postoji obveza identifikacije prema točki 12.2. Kupac mora biti jasno identificiran prije zaključenja ugovora  ili izvršenja transakcije, a najkasnije prije isporuke predmeta. Sukladno tome Prodavatelj ima zakonsku obvezu kontinuirano nadzirati poslovni odnos, uključujući pregled transakcija obrađenih tijekom poslovnog odnosa, te redovito ažurirati relevantne dokumente, podatke ili informacije.

 

12.4. Kupac je dužan sudjelovati u ispunjavanju zakonskih obveza i pružiti potrebne dokumente i informacije, te pod kaznenom i materijalnom odgovornošću odgovarat za istinitost i točnost istih.

 

12.5. U slučaju postojanja sumnje u pranje novca ili u slučaju da Kupac odbije dostaviti potrebne dokumente, Prodavatelj je obvezan poduzeti sve potrebne korake i mjere propisane zakonskim odredbama. Prodavatelj ne snosi odgovornost za štetu koja bi mogla nastati Kupcu slijedom navedenog.

 

Obrada i zaštita osobnih podataka

Članak 13.

 

13.1.         Osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Uredbe (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Opća uredba o zaštiti podataka) te u vezi s nacionalnim Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

13.2.         U skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka pružamo Vam obavijest o tome kako obrađujemo Vaše osobne podatke, koja prava imate u vezi s obradom i zaštitom podataka i kako ta prava možete ostvarivati. Vaše osobne podatke obrađujemo i koristimo zakonito, pošteno i transparentno, štiteći pritom sigurnost Vaših osobnih podataka od neovlaštene ili i nezakonite obrade, primjenjujući najviše tehničke, sigurnosne i organizacijske mjere zaštite.

 

13.3.         Možete se u bilo kojem trenutku obratiti Prodavatelju kao voditelju obrade radi ostvarivanja svojih prava u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka. Svoj zahtjev možete podnijeti pisanim putem na adresu AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija ili na adresu službenika za zaštitu podataka na e-mail: gdpr@aurodomus.com .

 

Upotreba kolačića

Članak 14.

 

14.1.         Prodavatelj na internetskoj stranici koristi tzv. ”kolačiće” ( eng. cookies) tijekom postupka kupovine.

 

14.2.         Kolačić je informacija spremljena na računalo korisnika od strane web stranice koju je posjetio. Kolačići obično spremaju postavke korisnika, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada korisnik ponovno otvoriti istu web stranicu internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Navedeno omogućava Prodavatelju da prikaže informacije prilagođene potrebama svakog pojedinog korisnika. Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je ime ili adresa epošte korisnika). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako korisnik navedeno omogući – web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama za koje im korisnik nije dao dozvolu i ne mogu pristupiti drugim datotekama na računalu korisnika. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića korisnicima nisu vidljive. Ipak, korisnik može promijeniti svoje postavke internet preglednika na način da isti može sam birati želi li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti na način da obriše spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

 

Pravo intelektualnog vlasništva

Članak 15.

 

15.1.         U skladu s našim pravilima o privatnosti i intelektualnom vlasništvu, sav sadržaj (tekstovi, fotografije, grafički elementi, video materijali, zaštitni znakovi) i dizajn, u potpunosti je i isključivo vlasništvo Prodavatelja, odnosno trgovačkog društva AURO DOMUS BULLION MARKETd.o.o. Opatija te je zaštićeno propisima prava intelektualnog vlasništva. Upotreba sadržaja ove internetske stranice/domene, kopiranje, distribucija, prijenos, objavljivanje, reproduciranje bez izričitog pristanka Prodavatelja i nositelja autorskog prava je strogo zabranjena. Iznimno od navedenoga, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na sustavu intelektualno su vlasništvo su njihovih nositelja.

 

15.2.         Bilo kakvo kršenje ovih uvjeta može imati za posljedicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva te može dovesti do pokretanja sudskih postupaka.

 

Korištenje internetskim stranicama

Članak 16.

 

16.1.         Prodavatelj pruža usluge Internet trgovine putem internetskih stranica na domeni: https://www.aurodomus.hr

 

16.2.         Kupac se izričito slaže da će ove internetske stranice koristiti isključivo na svoju odgovornost.

 

16.3.         Prodavatelj pridržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti Internetsku stranicu, uključujući, ali bez ograničenja, sadržaj i vrijeme dostupnosti.

 

Ostvarivanje prava potrošača, podnošenje prigovora i alternativno rješavanje sporova vezanih uz internetsku kupovinu

Članak 17.

 

17.1.         Ako Kupac smatra da mu je u poslovnom odnosu s Prodavateljem povrijeđeno neko njegovo pravo, da se Prodavatelj ne pridržava ovih Općih uvjeta ili zakonskih odredbi kojima se uređuje zaštita potrošača, sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41/2014 i 110/15 14/19), ovlašten je najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od navedenog događaja, dostaviti Prodavatelju pisani prigovor na poslovnu adresu AURO DOMUS BULLION MARKET d.o.o., Vjekoslava Spinčića 3/2, 51410 Opatija, ili putem faxa na: 051 585 310 , kao i u poslovnim prostorijama/trgovinama ili elektroničkom poštom na adresu info@aurodomus.com.

 

17.2.         Kako bi podnositelju prigovora sukladno članku 10. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, podnositelj prigovora obvezan je navesti točne podatke za primitak istog.

Odgovor na prigovor biti će dostavljen u pisanom obliku u zakonskom roku od 15 dana od dana primitka prigovora.

 

17.3.         U svim sporovima koji nastanu u vezi primjene odredaba ugovora, općih uvjeta ili mjerodavnih propisa može se podnijeti prijedlog za mirenje Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ili bilo kojem centru za mirenje u Republici Hrvatskoj odnosno podnijeti prijedlog za alternativno rješavanje domaćih i prekograničnih potrošačkih sporova u skladu sa zakonom kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

Uredbom (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova, sporove vezane uz internetsku kupovinu moguće je riješiti putem ODR platforme kojoj je moguće pristupiti ovdje:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

Postupak je neobvezan, te Prodavatelj neće sudjelovati u istom.

 

 

Završne i prijelazne odredbe

Članak 18.

 

18.1.         Na odnose, međusobna prava i obveze Kupca i Prodavatelja primjenjuje se materijalno pravo Republike Hrvatske.

 

18.2.         Za rješavanje mogućih sporova proizašlih iz odnosa Kupca i Prodavatelja, u vezi s ovim Općim uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, isključivo su nadležni hrvatski sudovi. Mjesto ugovaranja i mjesto izvršenja usluge Prodavatelja je Republika Hrvatska.

 

18.3.         Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.

 

Članak 19.

 

19.1.         Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Kupac nije pročitao OUP.

 

19.2.         OUP su dostupni na internetskoj stranici Prodavatelja, a na zahtjev Kupca bit će dostavljeni izravno Kupcu i u pisanom obliku, te pri kupnji putem internetske trgovine bit će dostavljeni Kupcu u pisanom obliku na e-mail Kupca, a na zahtjev Kupca i na drugom mediju.

 

19.3.         Prodavatelj zadržava pravo izmjene ovih OUP u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. Izmjenama će se pristupiti samo u slučaju nužne potrebe radi usklađivanja propisa s propisima Republike Hrvatske, te u slučaju promjene internih zahtjeva Prodavatelja. Izmjene ovih OUP biti će objavljene putem ove internetske stranice te će biti objavljen datum stupanja na snagu istih.

 

19.4.         Kupac je upoznat s time da je prilikom korištenja usluga Prodavatelja na internetskim stranicama dužan provjeriti u tom trenutku vrijedeći OUP.

 

19.5.         Ništavost ili neprovedivost neke odredbe ovih Uvjeta ne utječe na valjanost i provedivost ostalih odredaba i Uvjeta u cijelosti.

 

19.6.         Ovi Opći uvjeti objavljeni na internetskoj stranici Prodavatelja primjenjuju se od 30.07.2021. godine i vrijede do njihove izmjene.

 

 

 

 

 

AURO DOMUS BULLION MARKET d. o. o.  Opatija