Opći uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI POSLOVANJA TRGOVAČKOG DRUŠTVA AURO DOMUS d.o.o.za ONLINE OTKUP PLEMENITIH METALA

Članak 1.

Trgovačko društvo AURO DOMUS d.o.o., OIB 46688992812 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, u registarski uložak s matičnim brojem subjektaupisa (MBS) 040266514, (dalje u tekstu: Kupac), s registriranim sjedištem u Opatiji, Ul.Vjekoslava Spinčića 3/2, koje unutar svoje registrirane djelatnosti, a u skladu s ovim Općim uvjetima, omogućuje fizičkim i pravnim osobama otkup plemenitih metala (dalje u tekstu: Predmet.)

Prodavatelj Predmeta je svaka pravna osoba i/ili fizička osoba koja ima navršenih 18 godina života koja prodaje predmete od plemenitih metala, a sve u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje u tekstu: Prodavatelj).

Predmeti od plemenitih metala mogu biti lomljeno zlato/srebro, zlatnici (dukati), zlatni nakit, zlatne/srebrne poluge, zubno zlato, zlatni satovi, odnosnozlato/srebro svih finoća koje je moguće reciklirati.

OPĆE ODREDBE

Članak 2.

Ovim Općim uvjetima poslovanja ONLINE OTKUP plemenitih metala (dalje: OUP) reguliraju se odnosi između Prodavatelja i Kupca, prava i obveze Prodavatelja, te prava i obveze Kupca, a u odnosu na uvjete i način otkupa Predmeta, cijenePredmeta, isporuke i predaje Predmeta, primitka Predmeta, povrata, dostave, način plaćanja i ostala pitanja vezana uz otkup Predmeta.

Ovi Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve pojedinačne prodaje Predmeta iz članka 1. ovih OUP-a dogovorene između Prodavatelja i Kupca, osim ako su izričito isključili njihovu primjenu.

Prodavatelj stupa u kontakt s Kupcem putem poziva na besplatni info telefon 0800 7372 ili preko internetske stranice Kupca. Prodavatelj je suglasan sa sklapanjem ugovora na daljinu.

Kupac je obvezan svakog Prodavatelja upoznati sa sadržajem ovih OUP-a.

Prodavatelj sklapa kupoprodaju i pristaje na ove OUP-a prihvatom ponudeelektroničkim putem ili putem telefona koji se snima te predstavlja valjan dokaz oprihvatu ponude.

Prihvatom ponude Prodavatelj izjavljuje da je pročitao i prihvaća ove Opće uvjete poslovanja, da pristaje na njihovu primjenu i da prihvaća sva prava i obvezekoje iz istih proizlaze.

Prihvatom ponude Prodavatelj izjavljuje da su podaci upisani u ponudu istiniti i istovjetni usmenom dogovoru.

CIJENA

Članak 3.

Kupac određuje cijenu Predmeta na temelju uvjeta na tržištu temeljem cijene zlata i srebra na Londonskoj burzi plemenitih metala (dalje: Burza).

Sukladno promjenama cijene zlata i srebra na Burzi cjelokupni cjenik ponudeKupca mijenja se svakih pet minuta počevši s punim satom, a vidljiv je na internetskim stranicama Kupca www.aurodomus.hr putem izračuna – kalkulatora otkupa.

Kupac konačnu cijenu predmeta određuje nakon zaprimanja pošiljke iprocjene pristiglih predmeta.

Svaki Prodavatelj ima pravo uvida u cjenik iz prethodnog stavka ovog članka te u svakom trenutku ima pravo zatražiti ispis istoga.

DOSTAVA PREDMETA OD PLEMENITIH METALA

Članak 4.

Prodavatelj stupa u kontakt s Kupcem putem poziva na besplatni info telefon 0800 7372 ili putem internetske stranice Kupca www.aurodomus.hr. Kupac pružasve informacije online otkupa Prodavatelju koji je suglasan sa OUP i sklapanjem ugovora na daljinu.

Kupac dostavlja Prodavatelju na dogovorenu adresu putem pošte pribor zapakiranje Predmeta (dalje u tekstu: KIT ). Kit je pribor u koji se pakiraju predmeti od plemenitih metala koji se sastoji od sigurnosne vrećice FINA GS sa serijskim brojem, žute jastučaste koverte, male bijele vrećice, upute o načinu zatvaranja sigurnosnepošiljke i pratećeg pisma koje je Prodavatelj dužan ispuniti prilikom slanja plemenitih metala.

Prateće pismo sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, adresa (ulica i kućni broj), mjesto i poštanski broj, datum rođenja, broj osobne iskaznice, OIB i broj telefona koje popunjava Prodavatelj, te potpisuje izjavu da su navedeni podaciistiniti, da su predmeti navedeni u specifikaciji pratećeg pisma osobna imovina Prodavatelja, da ne potječu od obavljanja poduzetničke (samostalne) djelatnosti i dapredmeti ne potječu iz kaznenog ili drugoga protupravnog djela.

Kupac osigurava besplatno preuzimanje sigurnosne pošiljke predmeta KIT preko dostavne službe uz predhodnu telefonsku najavu od strane Prodavatelja. Sigurnosna pošiljka KIT je osigurana do vrijednosti 10.000,00 kn.

Pošiljka predmeta KIT ide na trošak i rizik prodavatelja, ukoliko se ne pridržava pravila ovih OUP, te ne koristi osigurani pribor tj. KIT za slanje pošiljke.

Prodavatelj pripremljenu sigurnosnu KIT pošiljku za dostavu predajedjelatniku dostavne službe koju je angažirao Kupac, te djelatnik dostavne službe (HP-Hrvatska pošta) prilikom preuzimanja pošiljke Prodavatelju izdaje potvrdu opreuzimanju pošiljke plus serijski broj koji se nalazi na sigurnosnoj vrećici FINA GS.

Kupac izričito zadržava pravo da ne prihvati dostavu pošiljke koje stvaraju dojam da su oštećene, otvorene ili na drugi način manipulirane. Kupac će takve pošiljke vratiti prodavatelju bez ikakve odgovornosti i prava Prodavatelja na naknadubilo kakve štete.

Prodavatelj će biti odmah obavješten ukoliko kupac utvrdi moguće greške ili oštećenje pošiljke. Nakon što je prodavatelj upoznat sa stanjem, prodavatelj može dostaviti odgovarajuću žalbu dostavnoj službi.

Ukoliko prodavatelj pošalje manju količinu predmeta nego što je navedeno u pratećem pismu ili pošiljka odstupa od navedenog sadržaja Kupac zadržava pravovratiti predmete prodavatelju bez ikakve odgovornosti i prava Prodavatelja nanaknadu bilo kakve štete.

Kupac se obvezuje Prodavatelju osigurati vraćanje spornih predmeta. Trošak povrata snosi Kupac.

PROCJENA, PONUDA I PLAĆANJE OTKUP

Članak 5.

Kupac će nakon pregleda i procjene predmeta koje je Prodavatelj dostavio dati ponudu za zaprimljene predmete i informirati Prodavatelja telefonski, ili e- mailom ili pisanim putem.

Proces pregleda i procjene predmeta biti će se sniman i snimka cijelog procesa biti će pohranjena kod Kupca.

Osnova vrednovanja je otkupna cijena koju određuje kupac u vrijeme kreiranja ponude, istaknuta na web mjestu www.aurodomus.hr (sukladno karakteristici Predmeta).

Otkup predmeta koji su poslani ili dostavljeni kupcu temelji se na potvrdi prodavatelja da su predmeti navedeni u specifikaciji pratećeg pisma osobna imovina Prodavatelja, da ne potječu od obavljanja poduzetničke (samostalne) djelatnosti i da predmeti ne potječu iz kaznenog ili drugog protupravnog djela.

Smatra se da je ponuda prihvaćena kada Prodavatelj istu potvrdi pisanim putem putem e-maila ili telefonskim putem ( telefonski razgovor se snima ).

Kupac po prihvaćanju ponude Prodavatelja isplaćuje puni iznos ponude na način koji je predhodno Prodavatalj odabrao.

Otkup predmeta od pravnih osoba potrebno je unaprijed najaviti. Nakon prihvaćanja ponude, Prodavatelj dostavlja Kupcu račun koji je izdan u skladu sa Zakonom o PDV-u. Plaćanje računa Kupac obavlja izravno po primitku istoga putem tansakcijskog računa.

NAČIN PLAĆANJA

Članak 6.

Kupac može plaćanje Predmeta izvršiti uplatom na transakcijski račun Prodavatelja, gotovinskom isplatom na prodajnom mjestu Kupca uz predhodnu najavu i slanjem gotovine putem usluge HP express i isplata putem Aircash aplikacije.

POVRAT POŠILJKE PRODAVATELJU

Članak 7.

U slučaju povrata predmeta kako je propisano ovim OUP, rizik od slučajnoggubitka ili slučajnog umanjena vrijednosti prelazi na Prodavatelja čim je roba predana dostavnoj službi tj. najkasnije nakon napuštanja poslovnih prostorija Kupca. Proces pakiranja paketa radi povrata istog Prodavatelju se snima kao dokaz sadržajaistog i snimka cijelog procesa biti će pohranjena kod Kupca.

Primatelj pošiljke tj. Prodavatelj obvezan je provjeriti povrat robe u roku od 2 (dva) dana nakon primitka pošiljke, odnosno na kompletnost ili moguće oštećenje pošiljke.

Prodavatelj je obvezan povratnu pošiljku tj. vraćene predmete pregledati odmah nakon primitka, te u roku od najvše dva dana obavijestiti Kupca, vezano zanedostatke ili eventualne reklamacije u vezi s količinom i težinom predmeta, i toputem besplatnog telefona 0800 7372 (poziv se snima) ili putem e-mail-a info@aurodomus.com . Ukoliko prodavatelj ne ispuni ovu obvezu ili ne poštuje rok, povrat se smatra prihvaćenim.

PRIJENOS VLASNIŠTVA

Članak 8.

Vlasništvo nad kupljenim predmetom prenosi se s prodavatelja na kupca,nakon što prodavatelj prihvati ponudu o kupnji, te kupac obavi svoju dužnost u skladu člankom 5.

ISKLJUČENJE PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Članak 9.

Temeljem odredbi članka 79. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15,14/19) Prodavatelj nema pravo na jednostrani raskid ugovora o prodaji Predmeta.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 10.

U vezi s prikupljanjem i obradom osobnih podataka, Kupac se posebno obvezuje da će uvažavati sve valjane propise s područja zaštite osobnih podataka ičitavo vrijeme postupati sukladno zaštiti osobnih podataka Prodavatelja prikupljenihod Prodavatelja pri otkupu Predmeta.

Kupac je dužan postupati u skladu s odredbama Zakona o sprečavanjupranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17 i 39/19 ).

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Kupac otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Prodavatelj nije pročitao OUP.

OUP su dostupni na internetskoj stranici Kupca, a na zahtjev Prodavatelja bitće dostavljeni izravno Prodavatelju i u pisanom obliku, a na zahtjev Prodavatelja i na drugom mediju.

Ovi OUP-i vrijede i za otkup Predmeta putem internetske trgovine Kupca.

Prodavatelj i Kupac svoje međusobne odnose mogu drukčije ureditiposebnim pisanim ugovorom.

Članak 12.

Za sve odnose između Prodavatelja i Kupca mjerodavno je hrvatsko pravo.

U slučaju bilo kakvog spora u vezi s ugovorom ili odnosima između Prodavatelja i Kupca, za odlučivanje nadležan je stvarno nadležni sud u Rijeci.

Članak 13.

Prodavatelj zadržava pravo promjene ovih OUP-a koje će oglasiti na internetskoj stranici Kupca: www.aurodomus.hr .

Članak 14.

Ovi OUP-i stupaju na snagu 01.04.2020. godine, a objavljeni su na internetskoj stranici Kupca www.aurodomus.hr .

 

AURO DOMUS d.o.o. Opatija

error: Sadržaj je zaštićen !!